Friday, August 17, 2007

Technology - 2 Earth Identify Flying Saucer Object


ဘာေျကာင့္ မိုးသည္းထန္ေနရသလဲ၊

လူတုိင္းသိျကသလို အသူရာနတ္မင္းနွင့္ သိျကားမင္း စစ္ခ်င္းျပိဳင္ သည့္အခါတိုင္း မိုးရြာ မိုးျကိုးပစ္ ထုိမွတဆင့္ မိုးရြာမ်ားမွဳ ့ေျကာင့္ (ေျမာင္းပိတ္) ေရလွ်ံ ေရျကီး ကာ က္် ကမာသူ ကမာသားမ်ား ဒုက္ခ အတိေရာက္ျကရသည္။

ေလာေလာလပ္လပ္ ျမန္မာနုိင္ငံ ဓါတ္ဆီေစ်း၏ ေဖာက္ထြင္းနယ္ခ့်ဲ မွဳ ့ေျကာင့္ သိျကားမင္း၏ တုိင္းျပည္ ျကီး မွာ ျမိဳ ့ရိုးပ်က္ တာေပါက္သည့္ပမာ မလံုျခံဳေတာ့ေပ၊ ထို အေတာအတြင္း အေမရိကန္ နိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ မိုးပ်ံနုိင္သည့္ ကားမ်ားမွာ ပ်ံတက္ ကာ ထိုသို ေပါက္ျပဲေနေသာ အေပါက္ျကီးမ်ားအတြင္း မွတဆင့္ ၀င္ေရာက္ကာ သိျကားမင္း၏ နတ္မိမယ္မ်ားကို လာရိွတ္ရန္ ျကံစည္ေနျကေပသည္။ အဘယ္ေျကာင့္ ဆိုေသာ္ ကားပ်ံယဥ္ မွာ လူနွစ္ဦးသာ စီးနိုင္ေသာေျကာင့္ ယဥ္ေမာင္းသူမွာ နတ္မိမယ္ တပါးကို သယ္ေဆာင္ ပ်ံေျပး နုိင္ေသာေျကာင့္ သိျကားမင္းမွာ ထုိယဥ္မ်ား အား အသူရာနတ္မင္း ၏ အားေပး အားေျမာက္ဟု ယူဆကာ ေျမျပင္မွ အလြန္ျမင့္မားေသာ အျမင့္ ရိွ ယင္း၏တိုင္းျပည္ သုိ ့ မတက္ေရာက္နုိင္ေအာင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာခ် ေနရေပသည္။ သိျကားမင္း အားထိုးစစ္ဆင္ေနေသာ...
ကမာေပၚမွကားပ်ံ သို ့မဟုတ္ Earth Identify Flying saucer Object EIFO အေျကာင္း သိေစလိုေသာေျကာင့္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ထိုကားပ်ံမ်ားမွာ ၁၉၆၂ မွ တျဖည္းျဖည္း ပံုစံေျပာင္းလဲတိုးတက္လာ ကာ လူသားပံုစံေဖ်ာက္ရ္် တျခားျဂိဳလ္မွ ျဂိဳလ္သရဲ ျကယ္္သရဲ တာရာသရဲ မ်ားဟန္ေဆာင္ကာ မိုးေပၚပ်ံတက္ရန္ ျကိုးစားေနျကသည္။ ထုိသုိ ့ျကိုးစားသူမ်ားကို ကြယ္ရာမွ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳ ေနေသာ ပဲြစားအုပ္စုမွာ အေမရိကန္နုိင္ငံမွ မိုလာအင္တာေနရွင္နယ္ ဟုေခၚေသာ ကုမဏီရိွ ေဒါက္တာမိုလာဦးေဆာင္သည့္ သိပံပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

XM-2 Skycar In 1962, တြင္ ေဒါက္တာမိုလာ သည္ ထုိယဥ္ကို ဟုိဗာ ဟု ေခၚသည့္ ေျမျပင္မွ ပင့္တင္အားစံနစ္ကို အေျခခံ ကာ စတင္တီထြင္ခဲ့ပါသည္။ မာက်ဳရီ အင္၈်င္ တလံုးျဖင့္ ေမာင္းနိုင္ သည္။ ၁၉၆၆တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာနယ္ဇင္းေဆြးေနြးပဲြတြင္ ေမာင္းနွင္ ျပသနုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၈တြင္ မူပိုင္မွတ္ပံုတင္နိုင္ခဲ့သည္။ ဗီဒီယိုမွာ
http://www.moller.com/video11.htm

XM-3 Skycar ၁၉၆၆တြင္ ဒီဇိုင္းေျပာင္းလဲ စတင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ လူနစ္ဦး လိုက္ပါေမာင္းနင္နိုင္သည္။ အင္၈်င္၈လံုးျဖင့္ ပန္ကာတလံုးတည္းကို အားျပဳ လည္ပတ္ ေစသည္။ ေဒါင္လိုက္ ေမာင္းနိုင္လာသည့္ ကားပ်ံ ျဖစ္ျပီး ၁၉၆၉ တြင္ မူပိုင္ထားခဲ့သည္။


XM-4 Skycar သည္XM-3 Skycar ကဲ့သို ့ပင္ လူနွစ္ဦးလိုက္နုိင္ျပီး ပုဂံျပားပံုစံ ကိုယ္ထည္ ေဆာက္ခဲ့သည္။ အင္၈်င္၈လံုးျဖင့္ စက္၀ုိင္းပံု ပတ္လည္၀ိုင္းရ္် တည္ေဆာက္ထားပါသည္ ၁၉၇၄တြင္ မူပိုင္ထားခဲ့သည္။


M150 Skycar မွာမူ လူတဦးသာပါ၀င္ျပီး သိျကားမင္း၏ တုိက္စစ္ဆင္မွဳ ့ကုိ ခုခံတြန္းလွန္ရန္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ တုိက္ကားပ်ံျဖစ္ေပသည္။ သိျကားမင္း၏ မိုးျကိုး စက္ကြင္းမွ လြတ္ေအာင္ ေရွာင္နုိင္ရန္ အျမန္နွန္းပုိျမန္ေအာင္ ေဆာက္ထား ရျခင္းဟု သိရပါသည္။ တနာရီလွ်င္ ၆၀၄မိုင္သြားနိုင္သည္။ ယာဥ္အေလးခ်ိန္မွာ ၃၈၆ကီလိုရိွသည္။ ဓါတ္ဆီ သို ့ မဟုတ္ အရက္ျဖင့္ေမာင္းနိုင္ျပီး တ၈ါလံလွ်င္ ၁၉ကီလို ျဖင့္ ကီလို ၁၀၈၆မိုင္ ခန္ ့ အထိ အေ၀းဆံုး ေမာင္းနိုင္သည္။ မိုးေကာင္းကင္တြင္ ဓါတ္ဆီဆိုင္ မရနိုင္ေသာေျကာင့္ လိုအပ္လွ်င္ အရက္ျဖင့္ေမာင္းနိုင္ရန္ တည္ထြင္ထားသည္။ အရြယ္မွာ ၃.၇မီတာ ၂.၄မီတာ ၁.၅မီတာ ရိွပါသည္။
M200X တြင္မူ ေသးေကြး က်စ္လစ္ေသာ ကုိယ္ထည္ ဒီဇိုင္းထြင္ခဲ့သည္။ အေျကာင္းမွာ ကိုယ္ထည္ေသးလွ်င္ သိျကားမင္း ၏ အေစာင့္မ်ား အလြယ္တကူ မျမင္ေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ စစ္ဘက္ ဆိုင္ရာ မ်ားအတြက္ အလြန္ အသံုး၀င္ေပ သည္။ ေဒါင္လိုက္ပ်ံနိုင္ျပီး ေသးေကြး ေသာေျကာင့္ သြားလာရန္ ခက္ခဲသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးတဲ့ပါသည္။ ဥပမာ ေခါင္မိုးေပၚ ပ်ံတက္ျခင္း ျမင့္မားေသာ ေတာင္ ေစာင္းမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား ရွင္းရန္ လြယ္ကူ ပါသည္။ ယခုအခါတြင္မူ လူ၂ဦးစီးနိုင္ေပသည္။ အေျကာင္းမွာ ယာဥ္ကိုယ္ထည္ ေသးျခင္း ေျကာင့္ သိျကားမင္း မသိေအာင္ ေမာင္းနိုင္ ျခင္း ေျကာင့္၄င္း အျမန္နွန္း ျမင့္သျဖင့္ မ်က္ေျချပတ္ရန္ လြယ္လြယ္ ထြက္ေျပးနိုင္မွဳ ့ေျကာင့္၄င္း အသံ တိတ္ဆိတ္စြာ ေမာင္းနွင္နို္င္သျဖင့္ သိျကားမင္း၏ စံျပ နတ္မိမယ္ မ်ားကို သိုနိုင္ျခင္း ေျကာင့္၄င္း ထိုင္ခံု ၂ဦးစာ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ေျပးလမ္းမလ္ိုဘဲ ေဒါင္လိုက္တက္နုိင္ ျခင္းေျကာင့္ မိုးေပၚပ်ံရန္ အခိ်န္မကုန္ေတာ့ေပ။ ၁၉၈၉မွစတင္ သံုးစဲြခဲ့ျကသည္။
http://www.youtube.com/watch?v=3MwxVAZuFOs

M400X ေနာက္ဆံုးေပၚဒီဇုိင္းမွာ အေတာင္ပံ မ်ားပါလာျပီး တိုက္ေလယာဥ္ ကိုယ္ထည္ ျပန္တည္ေဆာက္လာသည္။ အေတာင္ပံ မ်ားကို ငွက္မ်ားကဲ့သို ့ေခါက္နိုင္ရန္ စီမံထား သည္။ အေတာင္မ်ားေခါက္ထားနိုင္သျဖင့္ ပိုရ္်၀န္က်ဥ္းကာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေမာင္းနွင္နိုင္ေပသည္။ ဘီး တပ္ထားသျဖင့္ ေျမျပင္တြင္ ဆင္းသက္ရန္ တည္ျငိမ္ ေပသည္။ အျမင့္ေပ ၁၃၃၀၀ေပ အတြင္းတြင္ ၃၇၅မိုင္နွန္း ၂၀၀၀၀ေပအျမင့္တြင္ ၂၇၅မိုင္နွန္း ေမာင္းနိုင္ေပသည္။ ကိုယ္ထည္မွာ ၁၉.၅ေပ ၈.၅ေပ ၇.၅ေပသာရိွျပီး ေပါင္ ၂၄၀၀ မွ်သာရိွေပသည္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ ကားပ်ံယာဥ္မွာ လစ္လွ်င္ လစ္သလို နတ္မိမယ္မ်ား ၃ပါးအထိ သို နိုင္သလို ေနာက္မွ လိုက္လာေသာ အေစာင့္မ်ားကို ျပန္တိုက္ရန္ အစြမ္းရိွ ပါေသာ ေျကာင့္ သိျကားမင္းမွာ ဗ်ာမ်ားေနရရွာသည္။ သိျကားမင္းမွာ တန္ခူးလေရာက္မွသာ မွတ္ခ်က္ေရးရန္ လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရိွသည္။ တန္ခူးလမေရာက္ခင္ ၀ါဆို၀ါေခါင္ အတြင္း (လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ ပါမစ္မရခင္အတြင္း) လက္ရံုးရည္ျဖင့္ စစ္ခင္းေနရသည့္ အတြက္ေျကာင့္ ကမာေပၚတြင္ ေနရာနွင့္ အနံ ့အျပား မိုးအလြန္ရြာသြန္းေနေျကာင္း ေရလွ်ံ ေရျကီး ျဖစ္ေနရေျကာင္း ျကားသိရပါသည္။

ယခုတေလာ သိျကားမင္းမွာ ကံနိွမ့္ေနပံုရပါသည္။ ဓါတ္ဆီေစ်း နွင့္ ကားပ်ံတုိ ့၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံေန ရပါသည္။


1 comments:

May Burma said...

ကားပ်ံမ်ား၇ွိရင္ဟန္က်မွာဘဲေနာ္
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ရထားပ်ံေတြဘဲရွိတာေပါ့

အမ္အာတီေလ ျမိဳ ့ပတ္ ထရန္စစ္ရထားေပါ့

ေလဆိပ္ေတြမွာရယ္ ျမိဳ ့ႀကီးေတြမွာသုုံးတယ္

 
/* EOT ----------------------------------------- */